I. Principii

Codul deontologic defineşte normele de conduită morală şi profesională care contribuie la consolidarea unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului interpreţilor şi traducătorilor.

Încă de la înființare, APIT România a reușit să reunească peste 250 de membri, traducători profesionişti, interpreţi şi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei în baza legii 178/1997, distribuiți pe mai multe filiale din întreaga țară. Astfel, APIT este în prezent cea mai mare asociație de profil din România.

II. Scop

Prin prezentul Cod, APIT urmăreşte să accentueze cunoştiintele specifice în practicarea profesiei de traducător şi/sau interpret, precizând totodată drepturile si responsabilităţile profesionale şi etico-morale.

Acest Cod formulează standardele de integritate, profesionalism şi confidenţialitate, pe care trebuie să le onoreze în activitatea lor toţi interpreţii şi traducătorii membri ai APIT.

III. Norme de conduită ale Membrilor APIT

 • O traducere trebuie ȋntotdeauna sǎ se afle sub rǎspunderea exclusivǎ a traducǎtorului, indiferent de natura raportului sau de contractul care ȋl leagǎ de utilizator;
 • Membrii APIT vor refuza sǎ dea textului o interpretare pe care nu o aprobǎ, sau care ȋi face sǎ se abată de la responsabilitǎțile profesionale;
 • Traducerea trebuie sǎ fie fidelǎ şi sǎ redea exact ideea şi forma operei originale – fidelitatea constituind ȋn acelaşi timp o datorie moralǎ, precum şi o obligație de naturǎ juridicǎ;
 • Membrii APIT trebuie sǎ posede o bunǎ cunoaştere a limbii din care traduc, dar mai ales sǎ stǎpâneascǎ limba ȋn care se traduce;
 • Membrii APIT trebuie sǎ posede o culturǎ generalǎ şi sǎ cunoascǎ suficient domeniul care face obiectul traducerii, evitând sǎ execute o traducere ȋntr-un domeniu care iese din sfera competențelor lor;
 • Membrii APIT trebuie să se perfecţioneze continuu în domeniul lingvistic şi în domeniul / domeniile lor de specialitate şi să fie în permanenţă la curent cu evoluţiile tehnice specifice profesiei;
 • Membrii APIT trebuie sǎ se abţină de la orice concurențǎ neloialǎ ȋn exercitarea profesiei;
 • Membrii APIT trebuie sǎ respecte interesele legitime ale utilizatorului, considerând ca secret profesional toate datele pe care le ia la cunoştinţă în urma traducerii;
 • Membrii APIT trebuie să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor care le sunt furnizate de clienţi în vederea sau în cursul exercitării activităţii lor şi să nu folosească informaţiile respective în scop personal ;
 • Membrii APIT nu vor accepta sub nicio formă recompense pentru divulgarea informaţiei confidenţiale obţinute în exercitarea profesiei de interpret/traducător;
 • Prin activitatea pe care o desfăşoară Membrii APIT vor depune toate eforturile pentru evitarea riscului oricărei discriminări derivând din naţionalitate, sex, moravurile sexuale, limba, confesiunea, originea socială şi opiniile politice ale altor persoane, precum şi propaganda în acest sens;
 • Membrii APIT vor considera drept greşeli profesionale grave şi vor evita cu orice preţ:
  • plagiatul;
  • interpretarea răuvoitoare;
  • calomnia, bârfa, defăimarea, acuzaţiile neîntemeiate;
  • acceptarea oricărei gratificaţii pentru motivul de a face publică o informaţie pe care s-au obligat să nu o divulge.
 • Membrii APIT nu vor accepta să presteze niciun serviciu care le-ar putea leza sau prejudicia grav demnitatea profesiei ;
 • Membrii APIT nu trebuie nici sǎ accepte sǎ lucreze ȋn condiții umilitoare pentru ei sau pentru profesia pe care o exercitǎ.

IV. Dispoziţii finale

 • De la data adoptării, prezentul Cod Deontologic devine normă de conduită morală obligatorie pentru toţi interpreţii şi traducătorii membri APIT.

  În exercitarea activităţii de traducător, interpret, terminolog sau revizor, fiecare membru APIT dar şi solicitanţii calităţii de membru al APIT se obligă să accepte prevederile prezentului Cod.

  Încălcarea gravă a dispoziţiilor prezentului Cod deontologic, de natură să aducă prejudicii de orice fel Asociaţiei, poate duce la excluderea respectivului membru din APIT conform prevederilor statutare. Excluderea se hotărăşte de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.